my-logo82

化学稳定性

technologychemstab

AMS滤膜已经在如下液体中测试出了极高的化学稳定性。AMS滤膜可以但仅不限应用以下浓度,较高浓度以具体料液测试结果为准。

 • 高浓度的酸液,如:
  • 20% 硫酸
  • 20% 盐酸
  • 30% 磷酸
  • 4% 硝酸
  • 15% 乙酸
 • 高浓度的碱液,如:
  • 4% 氢氧化钠
  • 10% 氢氧化钠
  • 20% 氢氧化钠
  • 20% 氢氧化钾
 • 高浓度的有机溶液或其他混合液,如:
  • 乙腈
  • 乙酸乙酯
  • 异丙醇
  • 四氢呋喃 (THF)
  • 甲苯
  • N-甲基吡咯烷酮
  • 丙酮
  • 甲醇
  • 乙醇
  • 乙烷
  • 二甲基甲酰胺
  • 二氯甲烷
  • 酒精
 • 最高操作温度可达 80°C (具体膜应用参数请见产品手册)
 • 最高操作压强可达 70bar(具体膜应用参数请见产品手册)